PALANGOS MIESTO SA­VI­VAL­DY­BĖ KVIE­ČIA JUS TAP­TI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS

PALANGOS MIESTO SA­VI­VAL­DY­BĖ KVIE­ČIA JUS TAP­TI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS


Min­tis paim­ti glo­bo­ti be tė­vų mei­lės li­ku­sį vai­ką, ko ge­ro, bent kar­tą yra atė­ju­si į gal­vą daž­nam žmo­gui. Vie­niems tai tė­ra mo­men­ti­nis jaus­mas, ki­ti apie tai gal­vo­ja rim­čiau.
Glo­ba – tai ypa­tin­ga do­va­na ir vai­kui, ir šei­mai. Vai­kas tu­ri ga­li­my­bę aug­ti juo be­si­rū­pi­nan­čio­je ir my­lin­čio­je šei­mo­je. Juk glo­bo­ja­mam (rū­pi­na­mam) vai­kui, kaip ir bet ku­riam ki­tam, rei­kia glo­bė­jų (rū­pin­to­jų), pa­si­ry­žu­sių be­są­ly­giš­kai juo rū­pin­tis ir my­lė­ti.
Budintis globotojas –  laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, rūpindamasis vaiko poreikiais ir kasdiene priežiūra:

  • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį;
  • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
  • globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus, nėra įstatyminis vaiko atstovas.

Reikalavimai ketinantiems dirbti bu­din­čiu glo­boto­ju. Juo ga­li tap­ti fi­zi­nis as­muo, ku­ris nė­ra teis­tas, jam ne­bu­vo ap­ri­bo­ta tė­vų val­džia, jis ne­bu­vo nu­ša­lin­tas nuo glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) pa­rei­gų, yra svei­kas (ne­ser­ga psi­chi­nė­mis ar ki­to­mis li­go­mis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota instutucija), tu­ri nuo­sa­vą ar nuo­mo­ja­mą būs­tą, yra 21–65 me­tų, yra  išklausęs Globėjų ir įtėvių mokymus (GIMK) ir gavęs teigiamą išvadą tapti globėju; sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Palangos miesto socialinių paslaugų centru.
Budinčiam globotojui globojant vaiką (us) savo namuose teikiamos nuolatinės specialistų konsultacijas ir atokvėpio paslauga. Globojamo vaiko amžius gali būti nuo pirmosios gimimo dienos iki 18 metų. Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą, nustatyta nuolatinė globa, įvaikintas. Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.
Budinčio globotojo veikla apmokama.
Vi­sus no­rin­čius ir ga­lin­čius tapti budinčiais globotojais kvie­čia­me kreip­tis į Palangos miesto Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių adresu Vytauto g. 112, Palanga, 117 kab., tel. (8 460) 48 732, arba į Palangos miesto socialinių paslaugų centro globos koordinatorę Vitaliją Kniukštienę adresu: Klaipėdos pl. 76, Palanga,  tel.: 8 (460) 48 412; mob. tel. 8 (618) 43 170.

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad