Darbuotojų atliekamos pagrindinės funkcijos

Direktorius

 • Priima sprendimus, dėl Centro veiklos organizavimo.
 • Kontroliuoja Centro padalinių darbą, užtikriną sėkmingą tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 • Centro veiklą organizuoja planavimu,  teisingu, racionaliu resursų, piniginių lėšų skirstymu vadovaujantis teisės aktais ir vidaus dokumentais.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

 • Rengia vidaus dokumentus, planuoja, organizuoja,
 • Koordinuoja visų centro darbuotojų darbą, pateikia iškilusių problemų sprendimo būdus.
 • Įvertina personalo poreikius kvalifikacijos kėlimui bei tobulinimuisi, planuoja ir numato būtinas priemones šiems tikslams pasiekti.
 • Telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Vyriausiasis buhalteris

 • Planuoja įstaigos biudžetą.
 • Organizuoja finansinę – buhalterinę, darbo užmokesčio apskaitą.
 • Teikia buhalterinę informaciją darbuotojams ir kitoms įstaigoms.
 • Atlieka bankinius apmokėjimus už paslaugas.
 • Tvarko atsiskaitymų apskaitą.

Administratorius

 • Organizuoja raštvedybą įstaigoje.
 • Teikia informaciją apie Centro teikiamas paslaugas.
 • Tvarko Centro darbuotojų darbo laiko apskaitą, pildo žiniaraščius.
 • Atsako už Centro dokumentų archyvą.
 • Prižiūri Centro internetinę svetainę.

Psichologas

 • Teikia psichologinę pagalbą Centro paslaugų gavėjams.
 • Įvertina, padeda spręsti paslaugų gavėjų, jų artimųjų, centro darbuotojų psichologines problemas, rengia individualias rekomendacijas, problemoms spręsti.
 • Atlieka psichologinių problemų prevenciją, psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją.

Kineziterapeutas

 • Sudaro paslaugų gavėjų kineziterapijos planą, kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos priemones.
 • Pateikia paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems metodinius nurodymus, sudaro individualias kineziterapijos programas.

Slaugytojas

 • Nustato slaugos poreikį vertina asmens situaciją, renka sistemina analizuoja aktualias ir galimas asmens problemas.
 • Vykdo slaugos paslaugų vertinimą, planuoja slaugą ir ją teikia.
 • Pasirūpina reikalingų medikamentų įsigijimu, jų saugojimu ir teisiniu panaudojimu.
 • Stebi paslaugų gavėjų elgesį, jų sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, teikia ataskaitas.
 • Seka paslaugų gavėjų ir darbuotojų savalaikį medicininį patikrinimą.
 • Atlieka profilaktines intervencijas (tepinėlių ėmimas, injekcijų atlikimas ir kt.) esant būtinumui.
 • Kontroliuoja paslaugų gavėjų poilsio režimą, maitinimą.

Ūkio priežiūros administratorius

 • Prižiūri ar teisingai eksploatuojami, materialinis turtas.
 • Organizuoja patalpų, santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje.
 • Sudaro Centro nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas.
 • Organizuoja ir įgyvendina viešuosius pirkimus.
 • Prižiūri Centro sandėlį.
 • Vykdo Centre gaisrinės saugos, sveikatos saugos funkcijas.
 • BDAR atsakingas darbuotojas.

Ūkio darbininkas

 • Prižiūri tarnybinius automobilius ar jie techniškai tvarkingai, prižiūri įdiegtą į automobilius GPS sistemą, vedą duomenų (kuro, kilometrų) apskaitą, tvarko transporto priemonių eksploatavimo medžiagų apskaitą.
 • Vykdo smulkius patalpų, santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje. Prižiūri, kad Centro patalpose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai.

Vairuotojas

 • Teikia transporto paslaugas Centro paslaugų gavėjams.
 • Prižiūri, kad Centro automobiliai būtų techniškai tvarkingi.

Valytojas

 • Valo ir tvarko visas Centrui priklausančias patalpas.
 • Rūpinasi interjero ir eksterjero priežiūra.
 • Prižiūrėti ir laiku keisti skalbinius, rūšiuoti juos, atiduoti/priimti skalbinius į/iš paslaugos teikėjo.

Globos centro padalinys

Globos koordinatorius

 • Teikia pagalbą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu.
 • Organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką.
 • Teikia interesantams informaciją apie globą.
 • Parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS.

Atestuotas socialinis darbuotojas

 • Organizuoja ir veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų rengimo programą GIMK.
 • Rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui įvertinimą.
 • Rengia fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją.
 • Supažindina būsimus globėjus (rūpintojus), įtėvius su galimų įvaikinti/globoti vaikų sąrašu.

 Socialinės priežiūros padalinys

Atvejo vadybininkas

 • Formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.
 • Nustato socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygį, vertinant vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių.
 • Organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą.

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

 • Tiria šeimų socialinę situaciją, vertina konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numato galimus pagalbos būdus.
 • Planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms jų socialinėje aplinkoje.
 • Formuoja šeimos bylą, renka ir tvarko informaciją, tvarko dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas (neįgalumo ir neveiksnumo vertinimams, pagalbai į namus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ar socialinės globos) poreikio vertinimas)

 • organizuoja, planuoja, vykdo asmens neįgalumo ir neveiksnumo, gebėjimo pasirūpinti savimi vertinimas vertinimus, organizuoja, koordinuoja pagalbos į namus paslaugas.
 • socialinis darbuotojas teikia nurodymus lankomosios priežiūros darbuotojams teikiančioms paslaugą paslaugų gavėjams namuose.
 • pildo specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo klausimynus.
 • vykdo senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikių vertinimus.
 • Organizuoja pagalbos į namus teikimą.

Socialinis darbuotojas ( tech. Pagalbos priemonėms, spec. transportas)

 • organizuoja, planuoja, vykdo specialiojo transporto paslaugą, kompensuojamos technikos neįgaliesiems išdavimą, neįgaliųjų technikos nuomą.
 • Lankomosios priežiūros darbuotojas
 • kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas.

Individualios priežiūros darbuotojas

 • kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas paslaugas.

Socialinės globos padalinys

Socialinis darbuotojas

   • organizuoja planuoja, vykdo paslaugų gavėjų gaunančių trumpalaikę socialinę globą (atokvėpio) paslaugą.
   • aktyviai įsijungia į dienos socialinės globos planavimą.
   • planuoja ir sudaro individualius (paslaugų gavėjų), metinius padalinio veiklos (užimtumo) planus.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

   • bendradarbiauja su asmens aplinka, teikia įvairių rūšių asmens higienos paslaugas.
   • užtikrina galimybę neįgaliems Centro lankytojams pagal jų specialiuosius poreikius ir galimybes įgyvendinti jiems parengtus individualius planus.
   • nepalieka paslaugų gavėjų be priežiūros, rūpinasi lankytojų saugumu ir sveikata.

Užimtumo specialistas

   • organizuoja Centro paslaugų gavėjų užimtumą.

Slaugytojo padėjėjas

   • padeda slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis.
   • teikia pirmąją ir skubią medicinos pagalbą.
   • paslaugų gavėjus moko asmens higienos.
   • organizuoja paslaugų gavėjų maitinimą.

 

Informacija atnaujinta: 2021-10-12

 

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad