Projektinė veikla

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR.08.1.1-CPVA-R-407-31-0002 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.A1-132 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonę Nr.08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Šiame projekte nurodytam projektui įgyvendinti Nr.08.1.1-CPVA-R-407 -31-0002/128-K   yra skirtos Europos Sąjungos (toliau -ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  lėšos. Projektu „Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje“ planuojama plėsti  nestacionarių bei bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūrą neįgaliems asmenims. Projekto metu planuojama rekonstruoti dalį pastato, esančio Žuvėdrų g.4, Šventojoje. įsigyti reikiamą įrangą, baldus, tikslinę, neįgaliems vežti pritaikytą transporto priemonę ir įsteigti Palangos socialinių paslaugų centro padalinį, organizuojantį ir teikiantį dienos centro su dienos socialine globa bei kitas socialinės priežiūros paslaugas neįgaliems vietos gyventojams.

 

                               


„ATVIRA BENDRUOMENĖ“

Įgyvendinama remiantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo 1.1. priemone „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ . Projekto vykdytojas – Verslo ir lyderystės akademija “In corpore”, projekto partneris – Palangos miesto socialinių paslaugų centras (Globos centras).
Projekto tikslas: Organizuoti tikslingą vaikų užimtumą ir globos/įvaikinimo viešinimą per veiklas, skatinančias Palangos miesto bendruomenės narių nuostatų kitimą apie globą, globojamus vaikus. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto įgyvendinimui skirta suma – 3028.00 Eur. Projektas įgyvendinamas iki 2020-12-15.
                                                                                                        

TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

2019 m. birželio 25 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 ir siekia įsigyti EQUASS Assurance sertifikatą.
Prie kokybės sistemos diegimo veiklos: įstaigos vadovų mokymai; įstaigos koordinatorių mokymai; praktiniai, teoriniai įstaigos darbuotojų mokymai tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimai; EQUASS diegimas įstaigoje, EQUASS išorės auditas Įstaigoje.

 

 

            
                                         VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS   BEI   PRIEINAMUMO PLĖTRA

2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu„ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405         „Institucinės   globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Palangos miesto savivaldybės administracija, Palangos miesto socialinių paslaugų centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto įgyvendinimui Palangos miesto savivaldybėje skiriama – 34020.00 Eur. su PVM. Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

„PER SAVANORYSTĘ Į GERESNĘ GYVENIMO KOKYBĘ“

Finansuojamo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-415 „54+“Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2017 m. rugsėjo 12 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su VĮ „Trečiasis amžius“ dėl savanorių priėmimo. Šiuo projektu siekiama sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims (nuo 55 m.) įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Projekto metu numatoma įgyvendinti kompleksines veiklas: asmenų savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą, psichologinės pagalbos ir bendrųjų mokymų teikimas bei švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos įgyvendinimą.Palangos miesto socialinių paslaugų centras projektinę veiklą įgyvendinti pradėjo 2018 m. lapkričio mėn. Projekto metu įsipareigojama pritraukti 30 savanorių.

 

„INTEGRALI PAGALBA“

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti iki 2019 m. liepos 4 d. Palangos m. socialinių paslaugų centrui buvo skirta iš Europos socialinio fondo lėšų 156 000 Eur. Centras projektą įgyvendino sėkmingai, paslaugos suteiktos 49 asmenims. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (21.1.4-22) SD-6175, 2019 m. birželio 12 d. raštu Nr. (21.12.15E-22) SD-3034 projektas įgyvendinimas buvo pratęstas iki 2020 m. balandžio 30 d., papildomai skirta 31 200 Eur. 2020 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu Nr. (21.12.15E-22) SD-93 projektas tęsiamas iki 2021 m. lapkričio 30 d., projektui įgyvendinti papildomai skirta iš Europos socialinio fondo 112 920 Eur.

 

2019 m.  projektai, kuriuose centras dalyvauja kaip partneris:
Projektas „Laiminga šeima- laiminga vaikystė“ – oficialus projekto vykdytojas būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“. Projekto tikslas – organizuoti paskaitas, seminarus tėvams ar globėjams apie šeimos santykių svarbą vaiko asmenybės raidai. Projektą finansuoja – Palangos miesto savivaldybė, skirta  1 500.00 Eur.

Projektas ,, Įvairiapusis pažinimo pasaulis”. Oficialus projekto vykdytojas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,, Palangos viltis”. Projekto tikslas- ugdyti asmenų, turinčių negalią, jų artimųjų, kūrybiškumą, pažinimą, savišvietą, tuo skatinant integraciją, norą pažinti ir savirealizaciją. Projektą finansuoja Palangos miesto savivaldybė, skirta 1409,12 Eur.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-10-06

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad