Apie mus

Palangos miesto socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2007 m. liepos 11 d., Socialinių paslaugų centro savininkė yra Palangos miesto savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Palangos miesto savivaldybės taryba. Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Misija – tikėti sėkme – padėti žmogui susigrąžinti gyvenimo prasmę ir orumą. Motyvuoti šį darbą dirbančius žmones imtis iniciatyvos tarnauti bendram gėriui. Centro veiklą nukreipti į pagalbą įvairių socialinės rizikos grupių asmenis ir šeimas, padėti jiems integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti. Kurti ir atkurti pažeistus žmogaus ryšius su artimaisiais, institucijomis ir pačiu savimi, kad įgytų resursų ir galimybių, būtinų pilnaverčiam dalyvavimui ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei visuomenėje priimtų gerovės bei gyvenimo standartų užtikrinimui.

Vizija –teikti kokybiškas socialines paslaugas, būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, efektyviai vykdančia priskirtas funkcijas.

Tikslas – teikti socialines paslaugas Palangos miesto savivaldybės gyventojams sudarant sąlygas ugdyti/stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius, padedant įveikti socialinę atskirtį, užtikrinti, kad visiems Palangos mieste gyvenantiems įvaikintiems/globojamiems/prižiūrimiems vaikams ir asmenims, kurie ketina arba jau yra įsivaikinę/prižiūri/globoja vaiką (-us) būtų prieinamas ir suteikiama reikalinga pagalba, skatinant tinkamą vaiko/įvaikio ugdymą ir auklėjimą šeimai artimoje aplinkoje.

Uždaviniai:

  • gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę;
  • atsakingas įstaigos valdymas ir administravimas;
  • socialinių paslaugų procesų tobulinimas, plėtojant naujus darbo organizavimo metodus;
  • centro infrastuktūros plėtra gerinant socialinių paslaugų prieinamumą.

Vertybės:

Bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame.

Atsakingumas – esame atsakingi už savo sprendimus, teikiamų paslaugų kokybę.

Pagarba žmogui – tikime ir gerbiame įgimtą žmogaus vertingumą ir orumą. Išklausome ir paslaugą teikiame be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei, individualiai situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Inovatyvumas– pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome sričių tobulėjimo ir siekiame jas įgyvendinti, pažįstame savo stipriąsias ir silpnąsias puses, išnaudojame savo potencialą, augame nuolat gerindami veiklos rezultatus, panaudojant materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Profesionalumas – dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai atliekame pavestas užduotis, nuolat giliname žinias, keliame kvalifikaciją ir dalinamės gerąją patirtimi, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, esame iniciatyvūs.

Lyderystė – pozityvus valdymas ir socialinė atsakomybė.

Centro naudojamos patalpos:

Klaipėdos pl. 76 Palanga, 839,10 kv.m. bendro ploto patalpos, kur įsikūrę socialinės globos padalinys, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, laikinas apnakvindinimas, psichologai, asmens sveikatos priežiūros specialistai.
Gintaro g. 34, Palanga, kurių bendras plotas 220 kv.m., šiose patalpose dirba  socialiniai darbuotoja atliekantys bendrųjų socialinių paslaugų funkcijas, kompensuojamos technikos išdavimo funkciją, priimami socialinių paslaugų gavėjų prašymai dėl paslaugų teikimo namuose – pagalba į namus, specialaus transporto, integralios pagalbos specialistai. Patalpose įsikūrusi administracija, globos centras, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeima, socialiniai darbuotojai globai ir įvaikinimui.

Padalinys Šventojoje

Įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje“ praplėsta nestacionarių bei bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūrą neįgaliems asmenims. Projekto metu rekonstruota dalis pastato Žuvėdrų g.4, Šventojoje, įsigyta reikiama įranga, baldai, neįgaliems vežti pritaikytas automobilis. Socialinių paslaugų padalinys Šventojoje, organizuos ir teiks dienos socialinę globą bei kitas socialinės priežiūros paslaugas neįgaliems vietos gyventojams. Paslaugos bus organizuojamos arčiau jų gyvenamosios vietos bei pritaikytos neįgaliųjų poreikiams: dienos centre dienos socialinės globos paslaugą teiks socialiniai darbuotojai nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę.

Informacija atnaujinta 2021-02-05

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad